Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni

Akmetal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren kanunun amacı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, Akmetal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.. “ŞİRKETİMİZ” tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere  https://www.akmetalmadencilik.com/ adresinde yer alan Akmetal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.. nin, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişilebilmektedir.

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

KIŞISEL VERILERINIZIN İŞLENME AMACI

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirketimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynağı yönetiminin gerçekleştirilmesi, şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurulan gerçek kişiler ile ŞİRKETİMİZ iş ortaklarının bu ilişkilerden kaynaklı hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, Güvenlik süreçlerinin temini, güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, ziyaretçi prosedürü ile acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

ŞİRKETİMİZ tarafından kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

KIŞISEL VERILERINIZIN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, ŞİRKETİMİZİN hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: ŞİRKETİMİZİN ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ŞİRKETİMİZ insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

KIŞISEL VERILERINIZIN TOPLANMA YÖNTEMLERI VE BUNLARIN HUKUKI SEBEPLERI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KIŞISEL VERILERINIZIN SAKLANMA SÜRESI

Şirketimiz, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


VERI GÜVENLIĞINE İLIŞKIN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER

Şirketimiz,

  • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
  • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
  • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

KIŞISEL VERILERINIZE İLIŞKIN KANUN’DAN DOĞAN HAKLARINIZ

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden birisi ile de yapmanız gerekmektedir;

 BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESBAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1.Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıylaZeytinli Mah.Turhan Cemal Beriker Bul. No: 607/A SEYHAN / ADANAZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile    akmetalmadencilik@hs01.kep.tr                                         E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3.Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruŞirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle     info@akmetalmadencilik.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4.Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruMobil imza/eimza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle     info@akmetalmadencilik.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.akmetalmadencilik.com/

adresinde yer alan ŞİRKETİMİZ’ e ait, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ya da yukarıda sayılan yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

METIN’DEKI DEĞIŞIKLIKLER

Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@akmetalmadencilik.com e-posta adresimize 0 322 459 90 20 nolu telefon numarası ile çağrı merkezlerimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Akmetal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş

Back to top