SÖĞÜT OCAKLARI

SÖĞÜT OCAKLARI

Yapraklı Tepe’nin (1648mt) B, GB’sında yüzeylenen kromitit zonlarında açılmış yarmalar  “Yapraklı Ocak”, kuzeyinde yüzeylenen kromitit zonlarında açılmış yarmalar “Yanıkçam Ocağı” olarak bilinmektedir.

1958-1974 yılları arasında, Bursa-Toros Krom İşletmeleri tarafından her iki ocakta da madencilik faaliyetleri sürdürülmüş ve yüzeyde izlenen kromitit zonları değişik boyutlarda açılmış yarmalarla yoklanmıştır. Bazılarında ise yüzeylemelerden başlayarak sürülen galeri ve kuyularla, cevherleşmenin doğrultu ve eğim devamlılıkları izlenerek, arama ve üretim faaliyetleri birlikte yürütülmüştür. Bursa-Toros Krom İşletmeleri 1992 yılından sonrada birkaç sene bu bölgede madencilik faaliyetlerine devam etmiştir. 1995 yılından sonra Akmetal Madencilik  açılmış küçük yarmalarda izlenen cevherleri üretmeye yönelik madencilik faaliyetlerini sürdürmüştür. 2008 yılında açılan sondaj kuyularında yüksek tenörlü cevherin bulunması üzerine bu cevher açık işletme yöntemiyle üretilmeye başlanmıştır.

2007-2015 yılları arasında Söğüt Bölgesi ocaklarından 220 000 ton masif krom cevheri üretilmiştir.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Proje kapsamında Söğüt Ocakları (Yapraklı-Yanıkçam) ve yakın çevresinin 1/1.000 ölçekli topoğrafya ve jeoloji haritası hazırlanmıştır.  Jeoloji harita çalışmaları sırasında, sahadaki kaya birimleri ayırt edilmiş, sahada Aladağ ofiyolitine ait tektonit dokulu kayaların yüzeylendiği ve bu kayalardan hazrburjitlerin en yaygın kaya türü olduğu tespit edilmiştir (Şekil 5). Dunitler ise harzburjitler içerisinde kalınlıkları birkaç cm ile yer yer 5-10 metreye ulaşan, iç yapıya uyumlu katmanlanmalar, bant ve düzensiz mercekler şeklinde görülmektedir. Kromit zuhurlarıda bu birim içerisindeki dünit düzeylerine bağlıdır. Kromitit zonları ise kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ve ortalama 45-600 ile güneybatıya eğimli bir iç yapı sergilemektedir.

SONDAJ ÇALIŞMALARI

Yapraklı ve Yanıkçam ocaklarında 2007-2011 yılları arasında toplam uzunluğu 17347.60 m olan 272 sondaj kuyusu açılmış ve cevherleşmenin 1475 m kotuna kadar derinlik devamı görünür hale getirilmiştir. Yapraklı ocağında ise 2013-2014 yılında yaklaşık 5000 m sondaj çalışması yapılmıştır ve tespit edilen cevherler(yüksek tenörlü > % 40 Cr)  açık ve kapalı işletmeler ile üretimi başlamıştır.

Back to top